Wie maken de VTV

Aan de VTV-2018 werkten mee

De VTVIn de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) rapporteert het RIVM elke vier jaar over de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland.-2018 is gemaakt door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in samenwerking en consultatie met vele externe partners.

De volgende teams hebben meegewerkt aan de VTV (medewerkers zijn van het RIVM tenzij anders is vermeld):

Management team

 • Henk Hilderink (projectleider)
 • Marieke Verschuuren (projectleider)
 • Els Slichter (projectondersteuner)

Team Trendscenario

 • René Poos (coördinator Trendscenario)
 • Peter Achterberg
 • Maartje Harbers
 • Henk Hilderink
 • Geert-Jan Kommer
 • Marjanne Plasmans
 • Lany Slobbe
 • Bianca Snijders
 • Ellen Uiters
 • Marieke Verschuuren
 • Else Zantinge

Team themaverkenning 1 Zorgvraag van de toekomst

 • Robert Vonk (thema-coördinator Zorgvraag van de toekomst)
 • Fanny Hakstege
 • Geert-Jan Kommer
 • Sjoerd Kooiker (SCP)
 • Nikkie Post
 • Lany Slobbe
 • Willeke Ravensbergen

Geraadpleegde experts Themaverkenning Zorgvraag van de toekomst 

Team themaverkenning 2 Bredere determinanten van gezondheid

 • Henk Hilderink (thema-coördinator Bredere determinanten van gezondheid)
 • Marieke Verschuuren (thema-coördinator Bredere determinanten van gezondheid)
 • Miriam Gerlofs
 • Frank den Hertog
 • Sjoerd Kooiker (SCP)
 • Jeroen van Leuken
 • Karin Proper

Verder hebben RIVM-collega's van de volgende centra input geleverd voor deze verkenning:

Centrum Infectieziektebestrijding:

 • Centrum Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie

Domein Milieu en Veiligheid:

 • Centrum Duurzaamheid, Milieu en Gezondheid 
 • Centrum Milieukwaliteit
 • Centrum Veiligheid Stoffen en Producten
 • Centrum Veiligheid

Domein Volksgezondheid en Zorg:

 • Centrum Gezondheid en Maatschappij

Geraadpleegde experts Themaverkenning Bredere determinanten van gezondheid 

Team themaverkenning 3 Technologie

 • Jacqueline Pot (thema-coördinator Technologie)
 • Mirjam Busch
 • Ingrid Hegger
 • Mattijs Lambooij
 • Lany Slobbe

Geraadpleegde experts Themaverkenning Technologie 

Team magazine 25 jaar VTV

 • Mirjam Busch (coördinator magazine 25 jaar VTV)
 • Robert Vonk

Team Website en Communicatie

 • Marieke van Bakel
 • Cindy Deuning
 • Loes Hartman
 • Nicolette Kupper
 • Els Slichter
 • Laurens Zwakhals

Team Handelingsopties

 • Marieke van Bakel
 • Maartje Harbers
 • Geert-Jan Kommer
 • Johan Melse
 • Marjanne Plasmans
 • Ilse Storm
 • Robert Vonk
 • Marit de Vries

Ook hebben veel andere experts van het RIVM vanuit de verschillende domeinen (Centrum Infectieziektebestrijding, Milieu en Veiligheid en Volksgezondheid en Zorg) bijgedragen aan verschillende onderdelen van de Handelingsopties.

De video’s voor de drie opgaven werden mede mogelijk gemaakt door medewerking van:

 • Anjo Bloemen
 • Cor Lucie
 • Ed de Kluiver (Isala Hartcentrum)
 • Lilian Frijters (King Arthur Groep)
 • Marleen Schulte (Alberdingk Thijm Scholen)
 • Mohinie Awadhpersad

Geraadpleegde experts Handelingsopties

Team Synthese

 • Marieke Verschuuren
 • Henk Hilderink
 • Marjanne Plasmans

Aan de integratieve berekeningen voor de Synthese hebben RIVM experts vanuit de volgende centra bijgedragen:

Centrum Infectieziektebestrijding:

 • Centrum Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie 

Domein Milieu en Veiligheid:

 •  Centrum Duurzaamheid, Milieu en Gezondheid 
 •  Centrum Milieukwaliteit

Domein Volksgezondheid en Zorg:

 • Centrum Voeding, Preventie en Zorg
 • Centrum Gezondheid en Maatschappij

Mee-denk-tank

 • Caroline Baan
 • Matthijs van den Berg
 • Brechje de Gier
 • Fons van der Lucht
 • Rob Maas
 • Hans van Oers
 • Jantine Schuit (tot augustus 2017)
 • Ardine de Wit

De volgende begeleidingscommissies zijn betrokken bij de totstandkoming van de VTV-2018:

Klankbordgroep RIVM

De Klankbordgroep RIVM (KBR) heeft een adviserende rol en draagt bij aan de kwaliteit, de samenhang en de interne (RIVM) consistentie van het VTV-2018 project. Daarnaast bewaakt de KBR de consistentie tussen verschillende RIVM producten. De KBR is een interne RIVM-groep en wordt voorgezeten door de directeur Volksgezondheid en Zorg. De KBR bestaat uit de Chief Science Officers (CSOs), de directeuren Centrum Infectieziektebestrijding en Milieu en Veiligheid, en andere vertegenwoordigers vanuit de verschillende domeinen van het RIVM.

VTV Community

De VTV Community adviseert de VTV-2018 over wat de belangrijkste en meest relevante thema’s zijn voor partijen in het veld, en hoe de VTV daar zo goed mogelijk bij kan aansluiten. De VTV Community bestaat uit externe partijen en is een breed platform van stakeholders op het gebied van volksgezondheid en zorg. De VTV Community wordt voorgezeten door de Directeur-Generaal (DG) van het RIVM.

VTV Wetenschappelijke Community

De VTV Wetenschappelijke Community is onderdeel van de bredere VTV Community die hierboven is beschreven. De VTV Wetenschappelijke Community toetst de wetenschappelijke kwaliteit, de samenhang en de consistentie van het VTV-2018 project. De VTV Wetenschappelijke Community bestaat uit vooraanstaande deskundigen uit het wetenschappelijke veld, en wordt voorgezeten door de DG van het RIVM.

Beleidsadvies Commissie

De Beleidsadvies Commissie (BAC) begeleidt vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) de totstandkoming van de VTV-2018. De BAC draagt bij aan de beleidsrelevantie en de bruikbaarheid van het VTV-2018-project voor het beleid. De BAC bestaat uit beleidsmedewerkers van verschillende beleidsdirecties van VWS, en van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZWMinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid), Infrastructuur & Waterstaat (I&W),  Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCWMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen). De BAC wordt voorgezeten door de directeur Publieke Gezondheid (PG) van VWS.