Infographic SDGs en VTV-2018

Dit is een infographic over de Sustainable Development Goals (SDGs) en de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018 (VTV In de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) rapporteert het RIVM elke vier jaar over de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland. (In de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) rapporteert het RIVM elke vier jaar over de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland.)-2018).

De SDGs zijn belangrijke internationale beleidsdoelen van de Verenigde Naties. Ook Nederland heeft zich hieraan gecommitteerd. De VTV-2018 brengt de belangrijkste toekomstige maatschappelijke opgaven voor onze volksgezondheid en zorg in kaart. De inzichten uit de VTV kunnen worden gebruikt bij het ontwikkelen van beleid voor de SDGs. De VTV-2018 signaleert opgaven die relevant zijn voor SDG3 (Goede gezondheid en welzijn), maar ook voor een aantal andere SDGs.

Met betrekking tot SDG 4, kwaliteitsonderwijs, signaleert de VTV-2018 dat scholieren en studenten steeds meer prestatiedruk ervaren met mogelijke gevolgen voor hun psychische gezondheid.

Met betrekking tot SDG6, schoon water en sanitair, signaleert de VTV-2018 dat er meer medicijnresten in het oppervlakte water komen door de vergrijzing. Er is nog weinig bekend over de gevolgen voor de volksgezondheid.

Met betrekking tot SGD8, waardig werk en economische groei, signaleert de VTV-2018 dat flexibilisering, digitalisering en robotisering van de arbeidsmarkt negatieve gezondheidseffecten kunnen hebben, vooral voor laagopgeleiden.

Met betrekking tot SDG10, ongelijkheid verminderen, signaleert de VTV-2018 dat roken minder snel daalt en ernstig overgewicht harder stijgt bij mensen met een lage opleiding dan bij mensen met een hoge opleiding.

Met betrekking tot SDG11, duurzame steden en gemeenschappen, signaleert de VTV-2018 dat verdergaande verstedelijking leidt tot meer druk en drukte, meer geluidsoverlast en luchtvervuiling, en tot druk op groen en water waar mensen kunnen ontspannen.

Met betrekking tot SDG12, verantwoorde consumptie en productie, signaleert de VTV-2018 dat er meer microplastics en nanodeeltjes in ons milieu zullen komen. De gezondheidseffecten hiervan zijn nu nog niet duidelijk.

Met betrekking tot SDG13, klimaatactie, signaleert de VTV-2018 dat het opvangen van de gezondheidseffecten van klimaatverandering vraagt om het goed inzetten van groen en water in de leefomgeving.

Met betrekking tot SDG17, partnerschap om doelstellingen te bereiken, signaleert de VTV-2018 dat de opgaven waar we voor staan vragen om een integrale en persoonsgerichte aanpak met inzet van veel partijen en brede samenwerking, ook over de grenzen van volksgezondheid en zorg heen.

Al de hier boven beschreven ontwikkelingen zijn van invloed op SDG3, goede gezondheid en welzijn. Hieronder worden relevante opgaven uit de VTV-2018 beschreven voor een aantal subdoelen van SDG3.

Subdoel: terugdringen vroegtijdige sterfte aan chronische aandoeningen. Met betrekking tot dit subdoel signaleert de VTV-2018 dat hart- en vaatziekten en kanker in 2040 nog steeds veel sterfte veroorzaken. Daarnaast zien we door de steeds betere behandeling van deze aandoeningen en de vergrijzing een sterke stijging van dementie als doodsoorzaak. Er is nog weinig bekend over hoe dementie voorkomen kan worden.

Aantal doden ten gevolge van kanker.

 • In 2015: 46.000
 • In 2040: 53.000

Aantal doden ten gevolge van hart- en vaatziekten.

 • In 2015: 39.000
 • In 2040: 34.000

Aantal doden ten gevolge van dementie.

 • In 2015: 14.000
 • In 2040: 40.000

Subdoel: inzetten op de bestrijding van infectieziekten. Met betrekking tot dit subdoel signaleert de VTV-2018 dat antibioticaresistentie onze aandacht nodig blijft hebben. Een mogelijk gevolg van toenemende antibioticaresistentie is dat infecties in de toekomst niet meer goed behandeld kunnen worden. Dit kan grote gevolgen hebben voor onze volksgezondheid. Ook de dalende vaccinatiegraad verdient blijvende aandacht. Een dalende vaccinatiegraad vergroot het risico op toekomstige uitbraken van infectieziekten.

Subdoel: bevorderen van mentale gezondheid en welzijn. Met betrekking tot dit subdoel signaleert de VTV-2018 dat psychische stoornissen ook in de toekomst veel voorkomende aandoeningen blijven. Na kanker en hart- en vaatziekten veroorzaken zij in 2040 de meeste ziektelast. In 2040 zijn er 700.000 meer eenzame 75-plussers dan nu.

Aantal 75-plussers dat zich eenzaam voelt.

 • In 2015: 600.000
 • In 2040: 1,3 miljoen

Dit is een toename van 117 procent.

Subdoel: inzetten op preventie. Met betrekking tot dit subdoel signaleert de VTV-2018 dat steeds minder mensen roken in de toekomst. Roken blijft wel een belangrijke oorzaak van ziekte en sterfte. Bijna 10 procent van de ziektelast is toe te schrijven aan roken. Het aandeel mensen met overgewicht neemt toe van 49 procent naar 62 procent in 2040.

Percentage mensen met overgewicht.

 • In 2015: 49 procent
 • In 2040: 62 procent

Dit is een toename van 27 procent.

Subdoel: toegankelijkheid van zorg waarborgen. Met betrekking tot dit subdoel signaleert de VTV-2018 dat de vergrijzing zorgt voor druk op het zorgsysteem. Tegelijkertijd neemt het aantal potentiële mantelzorgers af.

Aantal 50-64 jarigen per 85-plusser (mogelijke mantelzorgers).

 • In 2015: 10
 • In 2040: 4

Dit is een afname van 60 procent.

Subdoel: betaalbaarheid van zorg waarborgen. Met betrekking tot dit subdoel signaleert de VTV-2018 dat de zorguitgaven verdubbelen tot 174 miljard in 2040. Een derde van deze groei komt door de vergrijzing en groei van de bevolking, en twee derde door andere factoren zoals technologie.

Zorguitgaven in miljarden euro’s.

 • In 2015: 86
 • Extra uitgaven in 2040 ten gevolge van de vergrijzing: 29
 • Extra uitgaven in 2040 ten gevolge van andere factoren: 59
 • Totale zorguitgaven in 2040: 174

De VTV-2018 brengt in kaart hoe onze volksgezondheid en zorg zich de komende 25 jaar ontwikkelen als we op de huidige voet doorgaan en niets extra’s doen.

Voor meer informatie, zie www.vtv2018.nl